Krótkookresowe zmiany zasobów wodnych jezior

Krótkookresowe zmiany zasobów wodnych jezior

w zlewni Kanału Ostrowo-Gopło

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy ( 30.08.2013 )

€ 49,90

Kup w księgarni MoreBooks!

Jeziora będące głównym ogniwem sieci rzeczno-jeziornej są bardzo wrażliwym i czułym obiektem przyrodniczym stanowiącym nieodłączny element krajobrazu młodoglacjalnego. W pracy analizie poddano jeziora zlewni Kanału Ostrowo-Gopło. Obszar badań pod pewnymi względami jest wyjątkowy w skali kraju, głównie ze względu na niewielkie sumy opadów atmosferycznych i duże parowanie. Na tak specyficzne warunki naturalne nałożyła się dodatkowo działalność człowieka, doprowadzając do silnych przeobrażeń. W rezultacie zaburzeniu uległa delikatna równowaga stosunków wodnych całego analizowanego obszaru. W pracy dokonano oceny wpływu wybranych elementów środowiska przyrodniczego i antropogenicznego na kształtowanie się stanów wody badanych jezior. Określono dynamikę zmian zasobów wodnych jezior. Przedstawiono także bilans wodny za rok hydrologiczny 2011 dla analizowanych zlewni jeziornych. Uzyskane dane, wnioski i wyniki mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych prac dotyczących rozpatrywanego obszaru. Wielość czynników mających wpływ na rozpatrywane jeziora (zarówno naturalnych jak i antropogenicznych) sprawia, że analizowany obszar nadal pozostaje bardzo interesującym obiektem badań.

Szczegóły książki:

ISBN-13:

978-3-639-89011-2

ISBN-10:

3639890116

EAN:

9783639890112

Język książki:

Polish

By (author) :

Adam Piasecki
Włodzimierz Marszelewski

Ilość stron:

112

Wydano dnia:

30.08.2013

Kategoria:

Geosciences